ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านแสนสุข (กลุ่มคลองเรือ)
ปักเสาแซมไลน์
บริเวณบ้านแสนสุข (กลุ่มคลองเรือ)
ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสรแก้ว
22/05/2563 08:00
22/05/2563 12:00
กฟอ.วังน้ำเย็น
081-7952053 037-251530
โกวิน ศรีตนชัย
ลำดับดาวน์โหลด