ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านม่วงลูกดำ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์
ดับไฟเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ หม้อแปลงT4/S3
03/02/2564 09:00
03/02/2564 17:00
กฟจ.พัทลุง
074671583
ถนอมศักดิ์ เกลี้ยงอุบล
ลำดับดาวน์โหลด
1บ้านม่วงลูกดำ