ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
วัดอรัญญิการาม(วัดดอนศาลเจ้า) บ้านดอนศาลเจ้า บ้านหนองไผ่ตับจาก บ้านคันคลอง
ก่อสร้างระบบจำหน่ายบริเวณคลองส่งน้ำชลประทาน แยกเข้าวัดดอนศาลเจ้า
23/07/2563 08:00
23/07/2563 17:00
กฟอ.แปลงยาว
038-589007,038-589273
ปรีชา รัตนยโสธรา
ลำดับดาวน์โหลด