ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อบต.ท่าเสาเก่า ถึงแยกคลองรางกระทุ่ม
เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณ ตั้งแต่ อบต.ท่าเสาเก่า ถึงแยกคลองรางกระทุ่ม
17/01/2562 09:00
17/01/2562 12:00
กฟอ.กระทุ่มแบน
090-9852221
สรพงศ์ น่วมไม้พุ่ม
ลำดับดาวน์โหลด