ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสันป่าสัก ต.หนองควาย
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบ
จำหน่ายแรงสูง บริเวณถนนคันคลองสันป่าสัก ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นเพื่อ
ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565
ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น. พื้นที่ได้รับผลกระทบ หมู่บ้านนาบุก วัดสันป้ าสักอุไรธรรมาราม
บ้านร้อยจันทร์ โครงการร้อยจันทร์เนสท์
13/01/2565 09:00
13/01/2565 17:30
กฟอ.หางดง
053-441093
ปิยณัฐ วรรณประเวช