ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์เมนฟิดเดอร์9 บ้านหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
ดับไฟไลน์เมนฟิดเดอร์ 9 เพื่อย้ายแนวระบบจำหน่าย จากบ้านยางน้อย อำเภอท่าตูม ถึงบ้านโกส้ม อำเภอรัตนบุรี
02/05/2562 09:00
02/05/2562 17:00
กฟอ.ท่าตูม
044-591155
วัฒนชัย สุขสนิท
ลำดับดาวน์โหลด