ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณเรียบคลองใหม่ หน้า อบต.บางนาง
งานดับไฟ รื้อถอน ปักเสาใหม่และดึงสายหย่อนข้ามทาง
วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
บริเวณเรียบคลองใหม่ ข้ามทางรถไฟ หน้า อบต.บางนาง
(ตามภาพที่ระบุ ในช่อง แนบเอกสาร )
31/05/2563 09:00
31/05/2563 17:00
กฟอ.พานทอง
038-451146
นพดล สุขใสแก้ว