ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองเสี้ยว หมู่ 4 หมู่ 8 และ บ้านสันปู่สี หมู๋ 6
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
19/10/2564 09:00
19/10/2564 16:00
กฟอ.สอง
054-591765 ,097-1260231
เทวลักษณ์ ทานศรีชาติ
ลำดับดาวน์โหลด