ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อ.ภูเวียง (ต.ภูเวียง ต.บ้านเรือ ต.ดินดำ) และ อ.หนองนาคำ(ต.ขนวน ต.บ้านโคก)
1.ปักเสาแซมไลน์ 1 ต้น บริเวณ บ.ขนวน ต.ขนวน
2.ย้ายแนวเสา 1 ต้น บริเวณ บ.โพนเพ็ก ต.ภูเวียง
31/07/2564 09:00
31/07/2564 12:00
กฟจ.ขอนแก่น
043291250
เกียรติศักดิ์ ประสงค์ศิลป์
ลำดับดาวน์โหลด