ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กลุ่มถนนราษฎรอุทิศ 1 , หลัง ทต.พยุหะ
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายติดตั้งเสริมหม้อแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าและลดการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง นั้น
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพยุหะคีรี ขอดับกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงาน ดังกล่าว ในวันอาทิตย์ ที่ 29 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. บริเวณถนนราษฎรอุทิศ 1และพื้นที่ใกล้เคียงบางส่วน หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด จะจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไป และขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
29/03/2563 09:00
29/03/2563 12:00
กฟอ.พยุหะคีรี
056341111 , 056341225 , 0882723746
พงษารัชฎ์ มหาชัย