ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ หน้า สฟฟ.อ.พก. บ้านนาป่าแดง หมู่ที่ 1ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย ในวันพฤหัส ที่ 17 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.
เพื่อทำการติดตั้ง Riser pole หน้า สฟฟ.อ.พก. บริเวณบ้านนาป่าแดง หมู่ที่ 1 ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ในวันพฤหัส ที่ 17 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.
17/12/2563 09:00
17/12/2563 17:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055761399
ปัญญา ฉ่อยทนง