ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านเอื้ออาทรเทพกุญชร 34 (ตลาดไท) หมู่ที่ 13 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
กฟฟ.รังสิต ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย บริเวณบ้านเอื้ออาทรเทพกุญชร 34 (ตลาดไท) หมู่ที่ 13 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่เวลาประมาณ 09.00 น. ถึงเวลาประมาณ 16.30 น. โดยเวลาประมาณ 09.00 น. ถึงเวลาประมาณ 12.00 น. ดับไฟฟ้าอาคาร 30, 35, 36, 41, 42 และอาคาร 47 ตั้งแต่เวลาประมาณ 13.00 น. ถึง เวลาประมาณ 16.30 น. ดับไฟฟ้าอาคาร 48, 53, 54, 59, 60 และอาคาร 62 ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 **ส่งผลให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในบริเวณดังกล่าว กรณีผู้ป่วยที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าร่วมกับเครื่องมือทางการแพทย์ โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตทราบด้วย ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด การไฟฟ้าฯจะดำเนินจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ก่อนเวลาที่กำหนดต่อไป
03/12/2562 09:00
03/12/2562 17:00
กฟฟ.รังสิต
02-5169740, 02-5161094-95
ณภัทร พลราบ
ลำดับดาวน์โหลด