ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านกระบัง – บ้านหอกลอง ต.หอกลอง อ.เมือง
ปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูงบริเวณ บ้านกระบัง – บ้านหอกลอง
หมายเลขงาน I-62-BPNLOM.BY.1031
16/09/2563 08:00
16/10/2563 16:00
กฟจ.พิษณุโลก
055252078
อดิเรก โพธิบุตร
ลำดับดาวน์โหลด