ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสุขสำราญ ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ โดยการพาดสายแรงสูงเพิ่ม จาก 2 สาย เป็น 3 สาย ระยะทางประมาณ 4.900 กิโลเมตร
09/10/2563 09:00
09/10/2563 17:00
กฟอ.พิบูลมังสาหาร
045252895
อิทธิพล ทวีพันธ์
ลำดับดาวน์โหลด