ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านดงไชย
ดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายเพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก
26/02/2563 09:00
26/02/2563 16:00
กฟจ.ลำปาง
054-251102
ชัยสิทธิ์ ภัทรวิชญานนท์
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ไฟดับ
2ประกาศดับไฟ