ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ฟีดเดอร์ 07
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเขมราฐ จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง จึงจำเป็นต้องดับไฟบริเวณ บ้านหนองผือ
08/02/2563 09:00
08/02/2563 16:00
สนง.เขต ฉ2 อุบล
045491219
อนุรักษ์ สิทธิโชค
ลำดับดาวน์โหลด