ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์บ้านโคกฮะ ตำบลหนองเหล็ก SAM10F-33
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานปักเสาแซมไลน์แรงสูงและพาดสาย ACSRเพิ่มเฟส
19/03/2563 09:00
19/03/2563 16:30
กฟอ.ศีขรภูมิ
0902792185
อาทิตย์ สมยา
ลำดับดาวน์โหลด
1เพิ่มเฟสแรงสูง