ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เมนไลน์ ฟีดเดอร์ 2 สฟฟ.บ้านดุง 2
ดับจากแยกข้างสถานีตำรวจ(ฺBDH2S-02) ถึง รีโครสเซอร์ รหัสBDH2R-02 (สนง.อบต.บ้านดุงเก่า)
หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ หลังตลาดเทศบาล 2 /บ้านดุงใหญ่ /บ้านดุงเหนือ /บ้านโนนสวรรค์ / บ้านวังพระองค์
/บ้านโนนธงชัย / บ้านนาโฮง / ตำบลนาไหมทีั้งหมดและตำบลถ่อนนาลับทั้งหมด
26/12/2560 09:00
26/12/2560 16:00
กฟอ.บ้านดุง
0800854101
ปรีชา เทวสิทธิ์
ลำดับดาวน์โหลด