ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.2 ต.มารวิชัย
ปรับปรุงแก้ไขแรงดันไฟฟ้าตก
14/05/2564 08:30
14/05/2564 12:00
กฟอ.เสนา
035-201612
สมศักดิ์ ฟักสุวรรณ
ลำดับดาวน์โหลด