ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านธนาภา ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
หม้อแปลง100kVA PEA.59-020562 หมู่บ้านธนาภา ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วันพฤหัสบดี ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐.-๑๕.๐๐ น. ดับไฟเพื่อสับเปลี่ยนหม้อแปลงและย้ายเสาออกจากพื้นที่ ผู้ใช้ไฟ. ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที่และหากท่านมีการ
เดินเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขอให้แจ้งการไฟฟ้ส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา ๒ (หัวทะเล) ทราบด้วย
ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือข้อชักถาม กรุณาติดต่อ นายยิ่งยศ ทิพย์รอด ตำแหน่ง พนักงานช่าง แผนก
ปฏิบัติการและบำรุงรักษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา ๒ (หัวทะเล) โทรศัพท์ ๐๘๐-๔๗๘๕๓๑๒ หรือ ๐๔๔-๒๑๘๕๑๕
07/05/2563 09:00
07/05/2563 15:00
กฟจ.นม2 (หัวทะเล)
044218515
กฤษดา นกพรหม
ลำดับดาวน์โหลด