ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านดอนดู่ อ.ชนบท (บ้านไผ่)
ดับไฟแรงสูงย้ายแนวเสาบ้านดอนดู่
29/01/2564 09:00
29/01/2564 13:00
กฟอ.บ้านไผ่
073-274-157
ณัฐพงษ์ ดนตรีรักษ์
ลำดับดาวน์โหลด