ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ท่าอินทร์แปลง,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกก่อง,มงคลยางพารา
ปักเสา และพาดสายไฟฟ้าแรงสูง เคเบิลอากาศ 185 ต.มม.
15/02/2561 08:00
15/02/2561 16:30
กฟจ.บึงกาฬ
0812614519
อรุณ จันโทวาท
ลำดับดาวน์โหลด