ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์แยกบ้านป่าในฝัน
ดับไฟ ปฏิบัติงานปักเสาแรงสูง งานขยายเขตระบบจำหน่าย งบผู้ใช้ไฟ นายก่อศักดิ์ รวมทรัพย์
07/02/2562 09:00
07/02/2562 17:00
กฟอ.สอยดาว
039421507
ธีรพัฒน์ บุญรักษา
ลำดับดาวน์โหลด