ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ที่ 10 ตำบลท่าชัย และหมู่ที่ 11 ตำบลท่าชัย(บางส่วน)
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาทมีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและมีเสถียรภาพ จึงขอดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว บริเวณสวนส้มลุงผ่อน หมู่ 10 ตำบลเขาท่าชัย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง เวลา 13.00 น.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท จึงขอความอนุเคราะห์ประกาศเสียงตามสายให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวทราบ หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดก็จะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ปกติทันทีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท จึงขออภัยในความจำเป็นในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย
18/11/2564 09:00
18/11/2564 13:00
กฟจ.ชัยนาท
0918385997
อนุวัตร์ หาญธัญญกรรม
ลำดับดาวน์โหลด