ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณปั้ม ปตท.บ้านก่อ ถึง หน้าสหกรณ์การเกษตรบ้านก่อ ตำบลแสนสุข
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22 KV ปัดเสาและพาดสาย
16/02/2562 08:00
16/02/2562 17:00
กฟอ.วารินชำราบ
045-396055
ณฐญุตม์ ไชยโกฎิ
ลำดับดาวน์โหลด