ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านแจนแวน ม.1 ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
ดับไฟบริเวณบ้านแจนแวน ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ปักเสาขนาด 12.20 เมตร จำนวน 16 ต้น
23/11/2562 08:30
23/11/2562 17:00
กฟอ.สังขะ
044571237 , 044509145
สุพัฒน์ นิยมไทย