ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ท้ายบ้านท่าแพ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย จะดำเนินการปรับปรุง ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย จำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าบริเวณ ท้ายบ้านท่าแพ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ซึ่งจะมีผลทำให้บริเวณบ้าน /อาคาร/ สำนักงาน หมู่บ้านของท่านจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว จึงขอให้โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไว้ล่วงหน้าโดยมีรายละเอียดดังนี้

วันเสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เวลาดับกระแสไฟฟ้า สถานที่/พื้นที่บริเวณไฟดับ

๐๘.๐๐ น. ถึง ๑7.0๐ น.


-บ้านท่าแพบางส่วน
-ซอยโชคหมาน


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้ามา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
15/02/2563 08:00
15/02/2563 17:00
กฟจ.เลย
0611268755
ถนัดกิจ พิลาสุตา