ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้า ร.ร.ภูเวียงวิทยาคม - NOA3R-02
ปักเสา 12.20 เมตร จำนวน 23 ต้น
22/06/2562 09:00
22/06/2562 17:00
กฟอ.ภูเวียง
043-291250
พงษ์ธวัช อ.ท.ชม
ลำดับดาวน์โหลด