ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประกาศดับไฟ เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงจำนวน 6 เครื่อง เครื่องละ 1 ชั่วโมง ในพื้นที่ อ.ตาคลี บริเวณบ้านหนองจิกรี ม.10,หน้าวัดหนองหม้อ,บ้านหนองแอก,บ้านหนองสีซอ,บ้านตาคลีใหญ่ ม.9 และซอยเทศบาลตาคลีเก่า
แผนงานบำรุงรักษาหม้อแปลงระบบจำหน่ายไฟฟ้าตามวาระ ให้มีประสิทธิภาพ
24/10/2562 09:00
24/10/2562 16:00
กฟอ.ตาคลี
056-261-233 / PEA CALL CENTER 1129
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าอำเภอตาคลี