ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยหนองบัว,หลังเทศบาลตำบลแปลงยาว
ปฏิบัติงานรื้อถอนเสา คอร.ขนาด 8 เมตร จำนวน 8 ต้น และย้ายเสาแรงต่ำเข้าเสาแรงสูง
19/01/2562 09:00
19/01/2562 16:00
กฟอ.แปลงยาว
038-589007,038589274
ปรีชา รัตนยโสธรา
ลำดับดาวน์โหลด