ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองแวง ถึง แยกเข้าบ้านนาเสียว
ดับเพื่อปักเสาแรงสูง รองรับการพาดสายแรงสูง
23/02/2561 08:30
23/02/2561 16:30
กฟจ.ชัยภูมิ
0982322895
วาทิน คุณกะมุด
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ