ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตำบลบ้านหลวง ต.สามตุ่ม ห้วยรี ต.มารวิชัยบางส่วน วัดโคกจุฬา
กฟอ.เสนาจะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณ ร.ร.จรัสวิทยาคาร - อบต.บ้านหลวง ในวันศุกร์ที่ 14 ธ.ค.2561 เวลา 08.30-13.00 น.
บริเวณไฟดับ
1. วัดโคกจุฬา
2. ม.6 ต.สามกอ
3. บ่อกุ้ง สมชาย เกตุศักดิ์
4. ม.1 ต.มารวิชัย
5. รพสต.บ้านหลวง
6. ม.8 ต.บางนมโค
7. ม.1,6 ต.บ้านหลวง
8. ร.ร.จรัสวิทยาคาร
9. ม.2,9,10 ต.สามตุ่ม
10. ฟาร์มปลา ผู้ใหญ่พร
14/12/2561 08:30
14/12/2561 13:00
สนง.เขต ก1 อยุธยา
035-201612
วิชาญ เนตรสว่าง
ลำดับดาวน์โหลด