ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสันกอเหียง ตำบลสันติสุข,ซีแมทคอนกรีต
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงะบบจำหน่ายแรงสูง
26/11/2564 08:00
26/11/2564 17:00
กฟอ.พาน
053723044,053721514
พิษณุ เมไฟ
ลำดับดาวน์โหลด