ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟส.วังสะพุง
ปักเสา คอร.ขนาด 14.30 เมตร พ้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา เพื่อปรับปรุงรองรับการเปลี่ยนสายแรงสูง ไลน์ สถานี วังสะพุง
ฟีดเดอร์ 02 ช่วงบ้านไทยเจริญ ม.10(หน้าแพล็นปูน) จุด ตัดDDE จุด 1 ถึง บ้านโนนสว่าง ม.3 DIS จุด A และDDE จุดที่ 2
19/02/2563 09:00
19/02/2563 16:00
กฟจ.เลย
084-7912991
อดิศักดิ์ ภูผิวเดือน
ลำดับดาวน์โหลด