ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ชุมชนวัดบางสงบ ต.บางนา อ.มหาราช
ปรับปรุงพาดสายไฟฟ้าแรงสูงเพิ่ม
04/02/2564 09:00
04/02/2564 15:00
กฟอ.มหาราช
081-4345689
กิติศักดิ์ พึ่งไพฑูรย์
ลำดับดาวน์โหลด