ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์แยกซอยเศรษฐี
ดับไฟปฏิบัติงาน พาดสายไฟฟ้าแรงสูง งานขยายเขตระบบจำหน่ายงบผู้ใช้ไฟ นางสาวจิราวรรณ ทวีธรรม
01/02/2562 09:00
01/02/2562 17:00
กฟอ.สอยดาว
039421507
ธีรพัฒน์ บุญรักษา
ลำดับดาวน์โหลด