ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างตราดถึงบริเวณหน้าที่ว่าอำเภอเมืองตราด
ปรัปปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟ
14/10/2564 09:00
14/10/2564 17:00
กฟจ.ตราด
081-9402949
เสน่ห์ อยู่เกื้อ
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ