ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านผาหมี ซอย 5
พื้นที่ได้รับผลกระทบ ไฟฟ้าดับ
- บ้านผาหมีบริเวรหน้าบ่อขยะไปจนถึงศูนย์บำบัดยาเสพติด
- สวนส้มนายธนา อัศวสุคนธ์ ,ศุนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเวียงพางคำ
- ร้านกาแฟในหมู่บ้านผาหมี ,ศูนย์แมคคาดีเมียร์ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมี
20/01/2565 09:00
20/01/2565 16:00
กฟอ.แม่สาย
053731927
อิสรพงศ์ ธรรมยา
ลำดับดาวน์โหลด