ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.13 ต.โพงาม
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสรรคบุรี จะดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณ หมู่ 13 ตำบลโพงาม (เชคหัวโล-ตาลตาแก้ว) เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานและคนงาน จึงจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าโดยจะดำเนินการในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ดังนั้นในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสรรคบุรี จะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ของท่านให้รับทราบต่อไปด้วย
16/07/2563 09:00
16/07/2563 17:00
กฟอ.สรรคบุรี
056-481456
ปริญญา ภู่เหล็ก
ลำดับดาวน์โหลด