ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านาแค ม.2 ต.ท่ายาง
เพื่อดำเนินการย้ายระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อให้เทศบาลตำบลท่ายางดำเนินการก่อสร้างขยายสะพาน บริเวณบ้านนาแค ม.2 ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่
18/08/2565 09:00
18/08/2565 16:00
กฟอ.ทุ่งใหญ่
1129,075489312
สิริวัฒน์ ลิขิตธำรงกวิน
ลำดับดาวน์โหลด