ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณถนนหน้าวัดคลองตัน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว)และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยคลองตัน จะทำการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า ทำการติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนระบบไฟฟ้าแรงสูง และเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่ชำรุด โดยจะทำให้มีพื้นที่ไฟดับบริเวณดังนี้
1. ตั้งแต่สามแยกร้านเสริมสวยเจม์,วัดคลองตัน,สามแยกร้านเอกธำรงค์,ถนนคลองนางนม-โรงหีบโรงพยาบาลบ้านแพ้วสาขาเกษตรพัฒนา,ถนนหน้าอบต.หนองนกไข่,หน้าบ้านกำนันอิทธิพล
2. ถนนหน้าวัดคลองตันถึงสามแยกป้อมตำรวจวัดหนองนกไข่และคลองซอยทั้งหมด
3. ถนนบ้านบึงสองตอนและคลองซอยทั้งหมด
12/05/2562 09:00
12/05/2562 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร 2
034-850130, 034-481613
หนึ่งฤทัย ปิติปณวัตร์
ลำดับดาวน์โหลด
112May2019