ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านหนองฟ้าแลบ หมู่ที่ 8 ตำบลด่านซ้าย ถึง บ้านโพนหนอง หมู่ที่ 8 ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ย้ายแนวเสาไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง จำนวน 11 ต้น บริเวณบ้านบุ่งกุ่ม หมุ่ที่ 1 ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัยเลย
16/03/2563 08:30
17/03/2563 16:30
กฟอ.ด่านซ้าย
042819319
สุลาลักษณ์ ใจเที่ยง
ลำดับดาวน์โหลด