ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านห้วยเฮี่ยน ต.เวียง อ.ฝาง
จะดำเนินการสับเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง ตั้งแต่ บ้านนางอาสิว แซ่ห่อ ถึง ท้ายหมู่บ้าน
26/04/2562 09:00
26/04/2562 12:00
กฟอ.ฝาง
053453539
กอบชัย จิตต์มโนวรรณ์