ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตำบลหนองย่างทอย
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย
15/01/2562 08:30
15/01/2562 15:00
กฟอ.ศรีเทพ
056799111
ชำนิ เสนอใจ
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟบ้านหนองย่างทอย