ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโพธิ์ทอง
เนื่องด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวังน้ำเย็นมีความจำเป็นเร่งด่วน จะต้องดำเนินการ รื้อถอนอุปกรณ์แรงสูง บริเวณไลน์แยกบ้านวังโพธิ์ทอง หมู่ 2 ตำบลวังสมบูรณ์ เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟให้มีความมั่นคงเพิ่มขึ้น
ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง บริเวณไลน์แยกบ้านวังโพธิ์ทอง ถึง บ้านโพธิ์เงิน,บ้านพรมนิมิตร ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. – 12:00 น
30/10/2563 08:00
30/10/2563 12:00
กฟอ.วังน้ำเย็น
086-5343452
โกวิน ศรีตนชัย
ลำดับดาวน์โหลด