ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณพันพิศาข์รีสอร์ท ถึง ทางเข้าคลองโปร่งแดง
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า เปลี่ยนสายแรงสูงใหม่
29/10/2562 08:00
29/10/2562 16:00
กฟอ.สามชุก
035-571388
นรินทร คำภิภาค
ลำดับดาวน์โหลด