ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์แยกเข้าบ้านโนนระเวียง – ปอหมัน ตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
เพื่อย้ายแนวระบบจำหน่ายหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลาและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนกในระบบจำหน่ายแรงสูง ตั้งแต่บ้านโนนระเวียง ถึงบ้านปอหมัน ตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
06/11/2562 09:00
21/11/2562 17:00
กฟอ.ท่าตูม
044-591155
วัฒนชัย สุขสนิท