ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหมู่2-4 ต.ย่านซื่อ(ตรงข้ามวัดโบถส์-หน้าหมอองอาจ)
บำรุงรักษาหม้อแปลงและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ บริเวณหมู่2-4 ต.ย่านซื่อ(ตรงข้ามวัดโบถส์-หน้าหมอองอาจ)
31/07/2560 09:00
31/07/2560 12:00
แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาการไฟฟ้าจังหวัดอ่างทอง
035-612701 ต่อ 16456
สมบูรณ์ แก้วมีศรี
ลำดับคำอธิบายดาวน์โหลด