ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.1-5 ต.กระแชง อ.บางไทร
ย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง
22/05/2564 09:00
22/05/2564 13:00
กฟอ.เสนา
035-201612
สมศักดิ์ ฟักสุวรรณ
ลำดับดาวน์โหลด