ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยกอไผ่ , หมู่บ้านเอกชัย , หมู่บ้านดิเออร์เบอร์ภูเก็ต ถึงบริเวณชุมชนแสนสุข
ย้ายเสาแรงสูง พื้นที่ไฟดับ : บริเวณซอยกอไผ่ , หมู่บ้านเอกชัย , หมู่บ้านดิเออร์เบอร์ภูเก็ต ถึงบริเวณชุมชนแสนสุข
08/10/2562 09:00
08/10/2562 16:30
กฟจ.ภูเก็ต
076-354379
ยงยุทธ ปอดบุตร
ลำดับดาวน์โหลด
108102019